تداوم فعالیت در دل مبارزات اجتماعی همگام با طرح مطالبات /پرتو نوری اعلا