مسئله کدام است؟ درباره حضور زنان در هیات همراه احمدی نژاد / آذر منصوری

سایت نوروز: شاید در مخیله کسی خطور نمی کرد که زمانی محمود احمدی نژاد زنان را برای حضور در کابینه اش معرفی نماید. از یادها نرفت که او در روره ریاستش بر دولت نهم بیشترین اقدامات ضد زن را به انجام رساند.اقداماتی مانند سهمیه بندی کنکور برای دختران که عملا منجر به اعمال تبعیضی آشکار در حوزه علم و دانش علیه زنان ایران شد. تقلیل ساعت کاری زنان که نتیجه ای جز حذف زنان از عرصه اشتغال کشور در پی ندارد. تغییر مرکز امور مشارکت زنان به مرکر امور زنان و خانواده نیز از اقدامات دولت نهم بود که در حوزه زنان اتفاق افتاد. اما شاید تلخ ترین رویداد برای زنان ایران زمانی بود که لایحه چند همسری از طرف همین دولت به مجلس ارائه شد. لایحه ای که چنانچه مقاومت زنان ایران نبود امروز در حال مراحل اجرایی شدن بود. این لایحه بیانگر نگاه غالب ابزاری و جنس دومی به زن در بین کارگزاران دولت نهم و شخص احمدی نژاد است.

سوال اساسی اینست که چگونه این اتفاق و تحول عظیم و همه جانبه رخ داده است؟ آیا تقارنی یبن عملکرد این دولت در دوره قبل و این اقدام احمدی نژاد به چشم می خورد؟ نگاهی سطحی به موضوع هر نظاره گری را ممکن است به این نتیجه برساند که رویدادهای صورت گرفته در حوزه زنان و پا فشاری بر مطالباتشان موجب شده این چرخش نا متعارف اتفاق بیفتد؟ این جواب مسئله ایست که شاید نگاه ساده انگارانه به تحولات چند سال گذشته بویژه بخشی از جامعه زنان ایران قرار دهد. اما به باور نگارنده این نه صورت مسئله است و نه جواب آن بلکه به دلایل متعدد این تفاق نیفتاده است.

1- هر سه کاندیدای ریاست جمهوری بجز احمدی نژاد بر توجه به مطالبات زنان توجه و تاکید عینی داشتند به گونه ای که هم در چینش ستادها و هم در کهبینه های مورد نظرشان حضورزنان را به امری مسلم تبدیل نموده بود.محمود احمدی نژاد تنها نامزدی بود که اساسا نه توجهی به این موضوع داشت و نه شعار و یا وعده ای مبنی بر این امر به جامعه بویژه 4میلیون هواداران ایجابیش (نفل از اسفندیار رحیم مشاعی) .

2- در ادبیات فارسی این ضرب المثل که سالی که نکوست از بهارش پیداست کاربرد بسیار دارد. این عدم تقارن عملکرد احمدی نژاد در کابینه گذشته و امروزش با این مثل فارسی در تناقض است. اگر قرار بود در کابینه دوم احمدی نژاد زنان حضور جدی و متفاوت داشته باشند مقدمات این کار باید در کابینه اولش فراهم می شد. حال آنکه دولت نهم بیشترین فاصله را با مطالبات زنان ایران داشت. چگونه است که در طول چند ماه این نگاه با چرخش 180 درجه ای مواجه شده است؟

3- اینکه چینش و ترکیب کابینه احمدی نژاد منطبق با مقتضیات امروز ایران و جهان باشد امری محال است این نه ادعای نگارنده بلکه مورد تایید بسیاری از محافظه کارانی است که اکنون با منتقدان جدی احمدی نژاد تبدیل شده اند. به نظر می آید با توجه به تغییر و تحولات دولت نهم و کنار گذاشتن مداوم مدیران و روی کار آمدن افرادی ناکارآمد، اساسا نمی توان کابینه ای با مشخصات فوق را برای او متصور شد. و نگارنده باور جدی دارد که تنها معیار تعیین کننده برای چینش کابینه او خودی موطیع بودن افراد از شخص احمدی نژاد است. شاهد امروز این مدعا نیز مقاومت او در مقابل مخالفت هایی است که برای کنار گذاشتن اسفندیار رحیم مشاعی است. علی رغم این مخالفت ها اکنون مشاعی یکی از اعضای ا