آسیب شناسی پروژهء تجاوز به بازداشت شدگان؛ شاهین جانپاک