دیداری کوتاه با فاطمه آینه وند، همسر عبدالله مومنی، پس از صدور حکم 8 سال حبس برای همسرش

گزارشی از دیداری کوتاه با فاطمه آینه وند، همسر عبدالله مومنی، پس از صدور حکم 8 سال حبس برای همسرش

http://www.youtube.com/watch?v=ouWEIFAtY_o