با تبعیدشدگان در «وطن»

ویدئو گزارش «با تبعیدشدگان در وطن» را در لینک زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/5rKMGH74bOY