ميزان شيوع افسردگی زنان استان آذربايجان شرقی دو برابر متوسط کشوری است

"احمد كوشا" رئيس مركز بهداشت آذربايجان شرقى گفت:" افسردگى زنان آذربايجان شرقى بيش از دو برابر متوسط كشورى است."

به گزارش فارس وی با بيان اينكه افسردگى شاع ترين بيمارى زنان استان است، گفت: "ميزان متوسط زنان افسرده كشور5/3 درصد است كه اين رقم در بين زنان آذربايجان شرقى بيش از 2 برابر متوسط كشورى است."

گفتنی است که اين مقام دولتی حزب اللهی در پاسخ به سوال خبرنگار در باره "دلايل اصلى بيمارى هاى شايع كنونى در كشور" به جای بيان دلايل به ارائه "راه حل" پرداخت و "توکل به خداوند تبارک و تعالی" را راه مقابله با افسردگی زنان خواند و گفت:" يكى از راه هاى درمان و پيشگيرى از ابتلا به بيمارى هاى روحى و افسردگى تقويت روحيه توكل بر خداوند تبارك و تعالى به ويژه توسعه معنويات در كشور است."