قرار بازداشت منصوره شجاعی و نوشین عبادی تمدید شد / منصوره شجاعی ممنوع الملاقات است

مدرسه فمینیستی: نسرین ستوده، وکیل منصوره شجاعی و نوشین عبادی، امروز 22 دی ماه، با مراجعه مجدد به دادگاه انقلاب، خبر از رد درخواست منصوره شجاعی و نوشین عبادی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت آنان را داد.

نسرین ستوده گفت که امروز نیز برای پیگیری پرونده منصوره شجاعی و دیگر موکلان ام به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. در آنجا متوجه شدم که منصوره شجاعی و نوشین عبادی در زندان اوین به قرار بازداشت شان اعتراض کرده و درخواست تبدیل قرار بازداشت شان را کرده اند که این درخواست به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارسال شده بود و قاضی پرونده درخواست آنان را رد کرده و قرار بازداشت آنان را به دلیل آن که هنوز بازجویی های این دو به پایان نرسیده است برای یک ماه دیگر تمدید کرده و به بازپرسی برگردانده بودند.

روز گذشته، 21 دی ماه، نیز همسر منصوره شجاعی با مراجعه به دادسرای اوین، پاسخی دریافت نکرد. فرهاد داودی گفت: وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودم گفته بودند که چون بازپرس ها و قاضی ها در اوین هستند به دادسرای اوین مراجعه کنم، برای همین به دادسرای اوین مراجعه کردم اما آنجا نیز به من گفتند که پرونده های امنیتی به ما ارتباطی پیدا نمی کند و باید صبر کنیم تا خود بازپرس به ما اطلاعی بدهد.

فرهاد داودی در دادسرای اوین تقاضای ملاقات با همسرش را کرده است، اما در آنجا به وی گفتند که او ممنوع الملاقات است.

منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان، فعال حقوق زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء است که او را نیمه شب 7 دی ماه در خانه شخصی اش بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون خانواده وی نتوانستند با او ملاقاتی داشته باشند. از هفته گذشته هم تاکنون وی هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی نیز در 7 دی ماه دستگیر شد.