بازداشت ها و احضارها زنان، دانشجويان و فعالان کارگری را هدف قرار داده اند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران - 22 فروردین 1387

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با صدور بيانيه ای گفت مقامات ايرانی با بسيج گسترده ای در احضار و بازداشت فعالان اقتصادی و اجتماعی به استقبال سال نو در ايران رفتند.

در بيستم فروردين ماه، نيروهای امنيتی، خديجه مقدم، فعال حقوق زنان، را در منزلش در تهران بازداشت کردند. دو نفر از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دادگاه انقلاب در همين روز بازجويی شدند. کميته انضباطی دانشگاه شيراز ۳۰ دانشجورا بخاطر اعتراضات مسالمت آميزشان در اسفند ماه، احضار کرد.

نيروهای امنيتی به زور وارد خانه خديجه مقدم، عضو کمپين يک ميليون امضا، شده و ايشان را برای بازجويی به دادگاه انقلاب بردند. قاضی سبحانی قرار بازداشت موقت برای ايشان صادر کرد وبرای آزادی ايشان مبلغ صد ميليون تومان وثيقه تعيين کرد. بر اساس نوشته وب سايت کمپين يک ميليون امضا، تغيير برای برابری، مقدم در حالی که از دادگاه انقلاب به بازداشتگاه وزرا منتقل می شد به بازداشتش اعتراض می کرد.

وب سايت تغيير برای برابری از قول مقدم نوشت: "اعتراض شان به برگزاری برخی از مهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپين در منزل من بود که گفتم حق دارم در خانه خودم عروسی وعزاداری و مهمانی ... داشته باشم. بازپرس پرونده همچين خواست که اسامی ۷ يا ۸ نفر از اعضای کمپين را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم. در جواب گفتم که اسم کسی را نمی برم چون اين کار را اخلاقی نمی دانم بعد هم کار مخفی که نمی کنيم، همه را خودتان می شناسيد.» وی در مورد اتهامش گفت :« اتهامم را تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی اعلام کردند و برايم وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی صادر کردند. گفتم اين ميزان وثيقه را ندارم، پاسخ دادند يک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثيقه را.”

در همين روز، به گزارش خبرگزاری دسترنج، شعبه ۱۴ پليس امنيت در تهران سعيد ترابيان و محمدابراهيم نوروزی گوهری؛ دو نفر از فعالان کارگری، را احضار کرد. اين دو نفر در رابطه با نشريه داخلی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازجويی شدند. مقامات پس از بازجويی، آنها را آزاد کردند. تعداد ديگری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز احضار شده اند.

پس از شروع به کار دانشگاهها در سال جديد در ايران، مقامات دانشگاه شيراز ۳۰ دانشجو را به کميته انضباطی احضار کردند. در ماه گذشته، هزاران دانشجوی دانشگاه شيراز اعتصاب يک هفته ای را در اعتراض به سياستهای رئيس دانشگاه برگزار کردند. کميته های انضباطی برای صدور احکام محروميت موقت از تحصيل دانشجويان تقويت شده اند. در سالهای اخير، کميته های انضباطی بيش از صد دانشجو را از ادامه تحصيل محروم کرده اند.

برای اطلاعات بيشتر در مورد حقوق بشر در ايران به وبسايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران مراجعه کنيد:
www.iranhumanrights.org