در نشست هفتگی شهر کتاب مرکز به نقد گذاشته شد: ریشه‌های زن‌ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی