کیوان صمیمی به شش سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیتهای سیاسی محکوم شد

کلمه: صمیمی بهبهانی، مدیر مسوول ماهنامه توقیف‌شده « نامه » و عضو شورای مرکزی « انجمن دفاع از آزادی مطبوعات » به تحمل شش سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی محکوم شد.

کیوان صمیمی که یک روز پس از انتخابات در روز ۲۳ خرداد ماه بازداشت شده است، به تبلیغ علیه نظام، و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی متهم شده بود.

به گزارش وبسایت کلمه، از دیگر اتهامات این عضو شورای ملی صلح، شرکت در تظاهرات و صدور بیانیه علیه سلامت انتخابات اعلام شده است، در حالی که وی در آن زمان در بازداشت به سر می برد.