خالی کردن زندانها یا راه فرار؟: مهریه نامتعارف‌؛ نه زندان و نه مالیات