اعتراض سازمان عفو بين الملل نسبت به محکوميت بهمن احمدی امويی ،سعيد ليلاز و کيوان صميمی، سه روزنامه نگار در بند ايرانی