نامه جمعی از فعالين جنبش زنان به موسوی و کروبی: در پی گيری مطالبات به حق مردم ايران از مطالبات زنان ايرانی غافل نشويد

جرس: جمعی از فعالين زن در نامه ای خطاب به موسوی و کروبی خواستند که در پی گيری مطالبات به حق مردم ايران از مطالبات زنان ايرانی غافل نشوند و در موضع گيری های خود صراحتا به اين مطالبات و به نقش زنان ايرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنند.

متن کامل اين نامه که در اختيار خبرنگار جرس قرار گرفته، به شرح زير است:

دهمين دوره ی انتخابات رياست جمهوری در ايران چنان که مستحضريد، تنها به دليل حادثه ساز بودن حوادث تلخ پس از آن خبرساز نبود. اين انتخابات برای بسياری از فعالان اجتماعی و مدنی در ايران ، نمادهايی از بلوغ سياسی و مدنی مردمی بود که توانسته بودند خواسته ها و نيازهای واقعی خود را از طريق فعال شدن در جامعه مدنی به گوش سياست مداران و افکار عمومی ايران و جهان برسانند.

درآستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری وعده هايی به زنان ايرانی درباره حقوق مسلم آنها داديد که طی روندی سی ساله کاملا ناديده گرفته شده بودند. هر چند اين وعده ها بخش کوچکی از مطالبات به حق زنان ايرانی را شامل می شد اما بعد از انتخابات و رويدادهای پس از آن، همان وعده های اندک نيز در بيانيه ها و مصاحبه ها برای پی گيری مطالبات مردمی از سوی شما به فراموشی سپرده شده است. اين در حالی است که زنان و دختران اين سرزمين ، نقشی برجسته در جنبش سبز و پيگيری حقوق به تاراج رفته مردم ايران ايفا کردند و در صف اول جنبش سبز و برابر با مردان و حتی بيش از آنها هزينه داده و می دهند.

اگرچه بارها و بارها شما از مردم به عنوان رهبران واقعی جنبش اعتراضی کنونی نام برده ايد – و به واقع نيز چنين است- اما آنچه مردم در پی آن بوده و هستند، عدم تبعيض و آزادی و برابری است که از زبان شما و در قالب کسانی که قرار بود مسووليت اجرايی کشور را به عهده بگيرند ايراد شده بود. بنابراين هم اکنون نيز چيزی از اين مسووليت کاسته نشده است.

فراموش نکنيد که زنان ايران بخاطر تحقق مطالبات خود، به وعده های انتخاباتی اصلاح طلبانه شما دو نفر رای دادند و آن مطالبات اکنون در بطن مطالبات جنبش سبز باقی است و انتظارشان اين است که مطالبات شان در کنار مطالبات سياسی واجتماعی ديگر بطور مشخص مطرح شده و مورد پی گيری قرار گيرد.

آقايان موسوی و کروبی

تجربه تاريخی جنبش مشروطه و انقلاب بهمن ۵۷ نشان داده است که مطالبات زنان پيوسته در سايه مطالبات به اصطلاح بزرگتر قرار گرفته و در آخر زنان مانده اند با مطالبات مطرح نشده و چه بسا با تبعيض های بيشتر. اکنون اما زنان ايرانی با تجربه ای که از اين دو مقطع تاريخی دارند اجازه نخواهند داد مطالبات و هويت آنها در پس مطالبات ديگر به فراموشی سپرده شود و انتظارشان از شما آقايان نيز اين است که در پی گيری مطالبات به حق مردم ايران از مطالبات زنان ايرانی غافل نشويد و در موضع گيری های خود صراحتا به اين مطالبات و به نقش زنان ايرانی در مطرح کردن آنها و تلاش و مبارزه برای تحقق آنها اشاره کنيد.

ما معتقديم طرح لغو تبعيض های جنسيتی در مطالبات جنبش سبز می تواند بصورت جدی و مشخص بر اعتبار داخلی و بين المللی اين جنبش به عنوان جنبشی عليه تبعيض بيافزايد.

جمعی از فعالان جنبش زنان ایران