معاون مجتمع قضایی تهران :ابهامات در قوانين خانواده صدور راي را مشكل كرده است

مهر - معاون مجتمع قضايي خانواده گفت: «ابهامات در قوانين مربوط به خانواده، قضات را در صدور راي با مشكل مواجه كرده است و اين امر مي طلبد رفع اين ايرادات را در دستور كار قرار دهيم.»

مهين دخت داوودي افزود: «وجود برخي ابهامات در قوانين خانواده قضات دادگاه خانواده را در صدور راي پرونده هاي زوجين با مشكل مواجه كرده و موجب تفسيرهاي متفاوتي از قوانين شده است.» وي تصريح كرد: «قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و عدم ضمانت اجرايي مناسب در خصوص طرفي كه مانع ملاقات مادر يا پدر با فرزند مي شود از جمله قوانين داراي ابهام در بحث خانواده است كه بايد برطرف شود.»