محبوبه کرمی بازداشت شد

ساعت 10 شب گذشته، 11 اسفند، ماموران امنيتي با داشتن حكم تفتيش و بازداشت محبوبه کرمی، از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، به منزل او آمده و پس از بازرسی و جلب وسایل شخصی او و برادرش، وی را بازداشت کردند.

تا کنون، از محل نگهداری محبوبه خبری در دست نیست. به گفته برادر وی، محسن کرمی، تاریخ حکم صادره 5 خرداد بوده و اتهام مطرح شده، اغتشاش و شرکت در تجمعات ذکر شده بود. برادر وی در این رابطه متذکر شد که محبوبه در سال گذشته وقت رسیدگی به امور شخصی خود را نداشته و در حال پرستاری از پدرش که بیمار است بوده است.

به گفته محسن کرمی، هوشنگ پوربابايي، وكيل محبوبه، وضعیت وی را پیگیری خواهد کرد. این پنجمین باری است که محبوبه کرمی بازداشت می شود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری های 18 تیر بازداشت شد. بار سوم، 24 خرداد 1387 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از 70 روز آزاد شد. باردیگر، 6 فروردین 1388 به همراه 11 تن از اعضای کمپین و فعالان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از 13 روز آزاد شد. در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده است.