دردانشگاه های ترکیه بزودی برای محٌجبه ها باز خواهد شد

ترجمه زری طبائی - 11 بهمن 1386

مدرسه فمینیستی: بر اساس گزارش رسانه های گروهی ترکیه ،حزب دینی حاکم در دولت ترکیه با حزب رقیب دست راستی مخالف خو د درپارلمان در یک مذاکره سریع و ناگهانی بر سر رفع ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه با حجاب اسلامی به توافق رسیدند.

بنابراین باید دو مادهً قانونی در قانون اساسی تغییر کند. بعد از انجام این امر مهم و جنجال برانگیز ، در باره چند و چون و ریزه کاری ها ی بعدی آن مشورت خواهد شد. ظاهرآ نماینده گان مستقل که در عین حال منافع کرد هارا هم در مجلس نماینده گی میکنند با این امر موافقت کرده اند. مخالفان حکومت چه درداخل و خارج از شورای ملی اخطار میدهند و از خزیدن آهسته اسلام گرا ها خبر میدهند.

حزب حاکم اسلامی که نخست وزیر آن طایب اردوغان است میخواهد به قولی عمل کند که در زمان انتخابات به مردم و توده های متمایل به راست و مذهبی که او را انتخاب کرده اند داده است. تا به حال تمام تلاش آنان برای تغییر به سد دادگاه عالی برخورده و ناکام از آب در آمده است. این دفعه هم مجبور هستند به این مرجع عالی رجوع کنند

برای ترک های کمالیست که تاًسیس ترکیه مدرن را به مصطفی کمال آتاتورک نسبت میدهند ، ممنوعیت حجاب ( پوشش روسری) یکی از مبانی اساسی دولت سکولار یا غیر مذهبی است. این ممنوعیت برای دادگاه ها ، بیمارستان های دولتی ، مدارس و ورود به سالن دادگستری و مجلس نمایندگان هم صادق است.

در دانشگاه ها تا مدت زمانی در رابطه با حجاب شل گرفته میشد. تازه بعد از کودتای 1980 شدیدآ با دانشجویان محجٌبه برخورد شد. بنابراین تعداد زیادی از دختران خانواده های سنتی در خارج از ترکیه ، در کشور های اروپائی و امریکا تحصیلات دانشگاهی خود را ادامه دادند. از جمله این افراد ، دختر رئیس دولت اردوغان است. خیرنسا گل ، همسر رئیس جمهور فعلی ترکیه ،عبداله گل، شکایتی بر علیه این قانون برای دادگاه پارلمان اروپا فرستاده بود، امٌا بعد از انتخاب همسر او به نخست وزیری ترکیه شکایت خود را پس گرفت.

آقای دولت باخچلی، رئیس حزب دست راستی که طرفدارانش را گروه ها و توده های سنتی و دست راستی تشکیل میدهد، بعد از بستن این قرارداد با حزب حاکم ، اظهار کرد : قانون منع حجاب حق دختران را برای تحصیلات دانشگاهی ربوده است.

در حال حاضر این ممنوعیت از طرف تمام دانشگاه ها اجرا نمیشود. گاهی اوقات هم دانشجویان زن حقه و کلک هائی بکار میبرند تا یتوانند به آرامش در دانشگاه درس بخوانند، مثلآ کلاه گیس بر سر می گذارند. امٌا اکثریت دانشجویان زن بدون روسری هستند.

زود دویچه زایتونگ

Süddeutsche Zeitung 25.01.2008