چگونه می توان شهروند نمونه "زنستان" شد

منصوره شجاعی - 20 مهر 1389

مدرسه فمینیستی: نقد زیر، بررسی رمان «زنستان»، اثر شارلوت پرکینز گیلمن، ترجمه نوشین احمدی خراسانی است که در سال 1388 منتشر شده . خلاصه ای از مقاله منصوره شجاعی، پیش تر در روزنامه «شرق» منتشر شده که به بهانه چاپ دوم رمان «زنستان» که به تازگی راهی بازار کتاب شده است، متن کامل آن در اینجا منتشر می شود:

داستان " زنستان"(1) داستانی است روایی. روایت بر تجربه انسانی استوار است که گاه ذهنی است وگاه عینی . زنستان روایتی ذهنی است که اززبان راوی اول شخص ، آرمان شهری زنانه را از منظرنویسنده ، در قالب داستانی فانتزی – تخیلی به خوانندگان طیف های مختلف معرفی میکند.

شارلوت پرکینز گیلمن پرسش هایی ساده و ابتدایی درمورد برابری جنسی و تبعیض جنسی را تیزهوشانه اززبان راوی مرد که خود گاه درگیر وقایع داستان و گاه نیز شاهدی بر آن وقایع است طرح می سازد و در یک طرح داستانی پرکشش به یکایک آنان پاسخی در خور میدهد.

مفاهیم ابتدایی فمینیسم ، مفاهیم برگرفته از تجارب روزمره زندگی است. این مفاهیم به دلیل "غریب ماندن" واژه "فمینیسم" درحلقه ای از بی مهری های فرهنگ سنتی و قبیله ای همچون کلامی ممنوعه نزدیک به صد سال است که پشت دیوارهای بلند قلعه به ظاهرتسخیرناپذیری از هنجارهای مهندسی شده و روی هم چیده شده ای همچون تعصب ، غیرت ، حیا ، آبرو ،اصالت، شخصیت ،فرهنگ ، غرب ؛ شرق ، خودی ، غیر خودی ، مرسوم ، نامرسوم ،آشنا ، بیگانه ، و..... برای ورود به ساحت عمومی جامعه منتظر دریافت روادید مانده است . جالب اینجاست که این جوامع " مدرن " مانده در قلعه سنگباران اعتقادات مرسوم، استفاده از انواع و اقسام کلمات غربی و "ایسم" های مختلف را منع که نمی کند حتی گاه تجویز نیز میکند اما این نفی و این منع گاه حتی از سوی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز به اشد درجه تنها برای واژه بخت برگشته و بد شانس "فمینیسم" به کار برده می شود.

رمان زنستان همچون قوم و خویش راهگشای این واژه به واسطه نسب ادبیاتی خویش موفق به دریافت ویزا ی ورود به قلعه اعتقادات مرسوم شده تا که با نامی دیگر والبته از همان اصل و نسب ، معرف مفاهیم ساده و بدیهی برابری جنسی برای مخاطبان عام و خاص باشد. تعاریفی که درشکل متعالی خویش می تواند نوعی ازانواع رویکردها در فمینیسم را به زبان ساده ،هرچند با حال وهوای صد سال پیش بیان کند. شارلوت پرکینزگیلمن (Charlotte Perkins Gilman) در این کتاب، مفاهیمی ابتدایی را که پس از گذشت تقریبا صدسال از نوشتن این رمان ، هنوز تابو شناخته میشود و نزدیک شدن به آن به مثابه دور شدن از هنجارهای اجتماعی است ، در قالب داستانی فانتزی وارد عرصه آموزش عمومی کرده است. این اثر را میتوان اولین وقدیمی ترین اثر ادبی– آموزشی درحوزه زنان دانست.

شارلوت پرکینز گیلمن، از فمینیست های موج اولی است . پیش از نوشتن این رمان ، نظریات خویش درباره فمینیسم و ویژگی های آن را در کتاب "زنان و اقتصاد" (1898) بیان کرد. گیلمن فمینیسم را با اندیشه آنارشیستی برگرفته از نظرات کروپاتکین پیوند داده که طبق این نظریه نوع بشر در حال تکامل به سمت مرحله ای جمعی و اشتراکی پیش می رود. وی سپس چنین استدلال می کند که قابلیت های زنانه ازجمله ازخودگذشتگی ، ویژگی هایی هستند که در چنین مرحله ای نیاز فراوانی به آنها وجود دارد. او معتقد بود که قدر