همزمان با تلاش برای دستگيری صبا واصفی؛ تصادف و بيش از ۷۲ ساعت در کوما

کمپين بين المللی حقوق بشر: يک منبع موثق در گفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تاييد کرد که صبا واصفی فعال جوان حوزه حقوق بشر وجنبش زنان روز سه شنبه هنگامی که برای پيگيری پرونده اعدام عازم شهريارشده بود با يک موتور تصادف کرد که براثرضربه ناشی از تصادم و اصابت سرش به جسم سخت درکنار جاده دچار اختلال درهوشياری شد و به حالت کومارفت. طی ۷۲ ساعت گذشته او به صورت کامل درکوما بود و پزشکان گفتند که اين حالت ممکن از يک ساعت تا يک سال طول بکشد. پزشکان همچنين گفتند که خوشبختانه وی دچارضربه مغزی نشده است.

اين درحالی است که ماموران امنيتی روز دوشنبه با مراجعه به منزل پدر صبا واصفی به جستجوی منزل پرداختند و در پی دستگيری وی بودند. در پی اين مراجعه برخی از وسايل شخصی خانم واصفی از جمله دفتر يادداشت های شخصی، دفترچه تلفن و کتابها و جزوات درسی او توسط مامورين ضبط شد. او پيش از اين چندين بار احضار شده بود و چندين بار مقامات امنيتی به صورت تلفنی به وی در مورد ادامه فعاليت های حقوق بشری هشدار داده بودند.

منبع ياد شده همچنين به کمپين گفت که مامورين امنيتی همچنين پروژهای تحقيقاتی مرکز تحقيقات را که خانم واصفی به مدت سه سال به عنوان روی آن کار می کرد با خود بردند. نسخه ای که از منزل وی توسط ماموران ضبط شده نسخه نهايی ايی است که برای تصحيح وپس از آن انتشار برای وی ارسال شده بود. وی محقق مرکز تحقيقات دانشگاه تربيت مدرس بود و تحقيق يادشده نسخه خطی ای بود که خانم واصفی مصحح آن بود.

مراجعه مامورين امنيتی به خانه وی درحالی صورت گرفت که خانواده وی نيز از او خبرنداشتند. با اين حال تلاش خانواده وی برای يافتن وی که همان روز صبح تصادف کرده بود صبح روز بعد به نتيجه رسيد مادرو خانواده خانم واصفی به دليل شوک وارد شده نسبت به اين تصادف و عدم هوشياری فرزندنشان نيز از وضعيت روحی بسياربدی برخورداراست. آنها اميدوارهستند که وی بتواند به هوش بيايد و از حالت کوما که می تواند خطرات جدی را برای وی به همراه بياورد خارج شود.

سابقه خبر:
صبا واصفی پيش از اين در ۳۰ دی ماه به دلايل نامعلومی از ادامه کار دردانشگاه شهيدبهشتی بازماند. پيگيری های وی برای يافتن دلايل ممانعت از کار وی هيچگاه توضيح داده نشد. همزمان با وی برخی ديگر از استاتيد دانشگاه های علوم انسانی نيز همچون مرتضی مرديها از دانشگاه اخراج شدند. او از سال ۸۵ مشغول به تدريس رشته تخصصی خود يعنی ادبيات فارسی بود.