عدم ارائه نمره پایانی دانشجویان به بهانه "بد حجابی" در دانشگاه خواجه نصیر

دانشجو نیوز: با خاتمه یافتن امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر در هفته گذشته عده ای از اساتید دانشکده های برق و مکانیک این دانشگاه به علت آنچه که "بد حجابی" و "بد پوششی" می خواندند از دادن نمره نهایی گروهی از دانشجویان خودداری کردند.

به گزارش دانشجونیوز، این امر که با نصب بنرهایی در ورودی دانشکده ها، سخت گیری های شدید و بعضا توهین آمیز حراست دانشگاه در مورد نحوه پوشش و روابط دانشجویان همزمان می باشد مشکلات شدیدی در وضعیت آموزشی دانشجویان به وجود آورده است.

در یک مورد یکی از اساتید دانشکده مکانیک که پست معاونتی را نیز در اختیار دارد، با قرار دادن خط تیره به جای نمره مقابل نام عده ای از دانشجویان (اعم از دختر و پسر) گرفتن نمره نهایی درس را مشروط به دادن تعهد نامه ای در مورد پوشش و روابط خود با دیگر دانشجویان کرده است.

شایان ذکر است که طی ماه های اخیر به بهانه بد حجابی فشارهای فزاینده ای بر دانشجویان وازد آمده است.