ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده به دولت و مجلس

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در جلسه اخیر این شورا بر ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان تاکید و پیشنهاد تبدیل مرکز امور زنان به معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری و تشکیل وزارت خانواده مطرح شد.
کبری خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع ارتقای تشکیلاتی زنان در جلسه اخیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان مطرح و اعضا بر ضرروت ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان در دولت تاکید کردند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: ارتقای تشکیلاتی زنان در سه سطح دنبال می شود که یکی از آنها ارتقای سطح مرکز امور زنان و خانواده به معاونتی زیر مجموعه ریاست جمهوری است.

وی با بیان اینکه این شورا موافق تشکیل وزارتخانه زنان نیست ادامه داد: معتقد هستیم که تشکیل وزارتخانه تشکیلات زنان را محدود می کند و موجب می شود تا این تشکیلات تنها به امور حمایتی بپردازد.

خزعلی تصریح کرد: این شورا پیشنهاد تشکیل معاونت زنان را دارد چرا که بهترین تشکیلات برای ارتقای مرکز امور زنان و خانواده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر پیشنهادی برای تاسیس وزارتخانه خانواده ارائه شده است که بخشهای مختلفی مانند زنان در زیر مجموعه آن قرار می گیرد.

به گفته وی، با شکل گیری این معاونت و وزارتخانه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان وظیفه سیاستگذاری در حوزه زنان، معاونت زنان مسئولیت برنامه ریزی و وزارتخانه خانواده نیز امور حمایتی در بخشهای مختلف مانند زنان و کودکان را به عهده می گیرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پاسخ به اینکه این ارتقای تشکیلاتی از طریق مجلس و یا نهاد دیگری پیگیری می شود گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان این مسئله را از طریق نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس برای تصویب پیگیری می کند.