اعلام همدردي مادران صلح ايران با خانواده‌هاي بوسنيايي

29 تير ماه امسال همزمان با سالگرد قتل‌عام مردم بي‌دفاع سرورنيتزا است. روزهايي كه با وجود وعده‌هاي نيروهاي چند ملّيتي سازمان ملل متّحد براي حفظ امنيّت و جمع‌آوري همة سلاح‌ها و هرگونه امكان دفاعي از‌‌‌‌ آنان، ده‌ها هزار مردم غيرنظامي بوسني مورد حمله‌هاي وحشيانة صرب‌ها قرارگرفته به خاك و خون كشيده شدند!

تنها در يك روز 23هزار تن از زنان و كودكان و پيرمردان از منطقه بيرون برده شدند و8 هزار مرد دسته‌جمعي اعدام گرديدند!

انجمن مادران بوسني به يادبود اين فاجعة انساني، با جمع‌آوري 16 هزار لنگه كفش، بنايي نمادين در ميدان شهر برپا مي‌دارند.

ما مادران صلح ايران از اين اقدام انساني و صلح‌جويانه كه به نسل‌هاي امروز و آينده تجربه‌هاي دردناك تاريخي را ياد‌آور مي‌شود، بقدير مي‌نماييم و خود را در اندوه اين خانواده‌هاي دلسوخته شريك مي‌دانيم.....

 مادران صلح ايران
 تير ماه 1389