دادگاه دو عضو کمپین یک میلیون امضاء در قم برگزار می شود

تغییر برای برابری: روز 13 مرداد دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء در شعبه دو دادگاه انقلاب قم برگزار خواهد شد. اتهامات مطرح شده در دادخواست «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه برانداز کمپین یک میلیون امضاء» و «تبلیغ علیه نظام» است.

فاطمه مسجدی و مریم بیدگلی روز پنج شنبه 17 اردیبهشت ماه 1388 توسط ماموران امنيتي در قم دستگير و پس از 13 روز با صدور قرار وثيقه 20 ميليوني براي هر يك از اين دو آزاد شدند.