کمتر شدن اختلاف سنی زوج از زوجه: 0.3 درصد

به گزارش سرویس زنان جهان؛ نتایج پژوهش یکی از نهاد های رسمی در مورد اختلاف سن زوج با زوجه؛ حاکی از آنست که الگوی ازدواج که در گذشته بیشتربودن سن زوج از زوجه عرف بود درحال تغییر است و ازدواج هایی با شرایط همسن بودن و یا کمتر بودن سن زوج از زوجه در حال افزایش است.

بنا براین گزارش؛ با مقایسه آمار و ارقام ارائه شده در خصوص سن زوج و زوجه از سال 1384 تا شش ماهه اول 1387 می توان چنین گفت: اختلاف سنی بیشتر زوج نسبت به زوجه از سال 84 تا 87 رو به کاهش بوده است. این در حالی است که فاصله سنی کمتر زوج نسبت به زوجه از سال 84 تا 87 رو به افزایش است.

بنا بر آمار ارائه شده در سال 1384 از مجموع 787818 ازدواج ثبت شده؛ 78.7 درصد از ازدواج ها، زوج دارای اختلاف سنی بیشتر با زوجه، 10.1درصد اختلاف سنی زوج از زوجه کمتر و 11.2 درصد نیز هم سن بودن زوجین است.

در سال 1385 از مجموع 778291 ازدواج ثبت شده؛ 78.1 درصد از ازدواج ها، زوج دارای اختلاف سنی بیشتر با زوجه، 10.4درصد اختلاف سنی زوج از زوجه کمتر و 11.5 درصد نیز هم سن بودن زوجین است.

در سال 1386 از مجموع 841107 ازدواج ثبت شده؛ 77.7 درصد از ازدواج ها، زوج دارای اختلاف سنی بیشتر با زوجه، 10.5درصد اختلاف سنی زوج از زوجه کمتر و 11.8درصد نیز هم سن بودن زوجین است.

در شش ماه اول سال 87 از مجموع 486731 ازدواج ثبت شده؛ 77.4 درصد از ازدواج ها، زوج دارای اختلاف سنی بیشتر با زوجه، 10.4درصد اختلاف سنی زوج از زوجه کمتر و 12.2 درصد نیز هم سن بودن زوجین است.

بنا براین گزارش طی سالهای 1384تا 1387 ازتعدادازدواجهای صورت گرفته ؛کمتر شدن اختلاف سنی زوج از زوجه از 10.1 درصد به 10.4 درصد افزایش یافته است. به عبارتی طی این دوره، کاهش اختلاف سن زوج به زوجه، حدود 0.3 درصد افزایش داشته است.