بیانیه «همگرایی سبز جنبش زنان» به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت

مدرسه فمینیستی: سومین نشست سبز فعالان جنبش زنان، همزمان با یکصد و چهارمین سالگرد انقلاب مشروطیت در تهران برگزار شد. در این نشست که نمایندگانی از طیف های مختلف جنبش زنان در آن شرکت داشتند، علاوه بر سخنرانی هایی حول و حوش زنان در مشروطیت و نیز مسائل گریبانگیر امروز جامعه از جمله اعتراض به ادامه بازداشت زندانیان سیاسی و نگرانی از سلامت 17 زندانی که در اعتصاب غذا بسر می برند، بیانیه ای نیز به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه صادر و قرائت شد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت

از آغاز شکل گیری جنبش مشروطه خواهی تا به امروز، چگونگی تعامل میان جنبش زنان با جنبش های دموکراسی خواهی، همواره چالشی مهم و سرنوشت ساز برای زنان بوده است.

تاریخ جنبش زنان در ایران نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری زنان بر جنبش های بزرگ اجتماعی با توجه به قدرت و میزان تشکل یابی آنان و همچنین نفوذ گفتمان «برابری طلبی» در افکار عمومی جامعه متفاوت بوده است. حرکت های زنان در اکثر موارد، در عین همراهی، مطالبات شان را از درون و با حضور در این جنبش ها پی گرفته اند، هر چند در نهایت با توجه به «نیروها و پایگاه اصلی تشکیل دهنده» هر یک از این جنبش ها، نتایج متفاوتی را از این همراهی به دست آورده اند.

مرور تاریخ یکصد ساله اخیر کشورمان نشان می دهد که در دوره های مختلف مفهوم «مردم» و «ملت» در گفتمان های حاکم بر جنبش های دموکراسی خواهی و مصلحانه که با هدف محدود ساختن «قدرت مطلقه» و افزایش «قدرت مردم» حرکت کرده اند، تغییر یافته است و طی یکصد سال اخیر، با مبارزات و تلاش ها و جان فشانی های زنان، بار جنسیتی و پدرسالارانه مفهوم «مردم» و «ملت» به تدریج رنگ باخته، تا آنجا که امروز زنان توانسته اند به عنوان «انسانی مستقل» در زمره «آحاد مردم» و «ملت» وارد گفتمان دموکراسی خواهی شوند. در حقیقت با ظهور جنبش مشروطیت، اولین بارقه های «شهروندی» و «عضویت زنان» در میان «آحاد مردم» کلید می خورد و از همین روست که جنبش مشروطیت برای جنبش زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جنبش مشروطیت سرآغاز ورود مستقل زنان به حوزه عمومی از طریق «نظام آموزشی» است. یعنی زنان از «حق برخورداری از آموزش و سواد»، به عنوان یکی از «حقوق شهروندی» برخوردار می شوند و در پی آن، «گرد هم آمدن» و ایجاد تشکل، و قلم به دست گرفتن و نوشتن، و انتشار نشریه است که با چالش های فراوان میان نوگرایان با سنت گرایان، در جنبش مشروطیت متحقق می شود، هرچند هنگامی که نوبت به حقوق شهروندی زنان در عرصه سیاسی می رسد، اکثریت نوگرایان و حتا بخش هایی از خود جامعه زنان نیز هم ردیف سنت گرایان، بر محرومیت زنان از «حق رای» صحه می گذارند.

طی صد سال گذشته، جنبش زنان فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، اما پیوسته آرام و رو به جلو با همکاری مردان آزادیخواه و برابری طلب حرکت کرده است. به طوری که اگر در جنبش مشروطه، زنان صرفا به عنوان «موضوعی» برای چالش میان مردان نوگرا و سنت گرا قلمداد می شدند و این «مردان» بودند که باید تصمیم می گرفتند که «حق زنان را بدهند یا ندهند»، امروز زنان در جنبش سبز خود الهام بخش و سازنده «گفتمان دموکراسی خواهی» و از نیروهای مهم تشکیل دهنده این جنبش هستند.

از