رعایت عفاف و حجاب شاخص ارزیابی دانش آموزان و معلمان می شود

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: در جلسه اخیر این شورا مقرر شد وزارت آموزش و پرورش طرحی را در دستور کار خود قرار دهد تا در ارزیابی دانش آموزان و مربیان آموزش و پرورش موضوع عفاف و حجاب مد نظر قرار بگیرد.
منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: پس از درخواست شورای فرهنگی - اجتماعی زنان از قوای سه گانه برای ارائه گزارش عملکرد خود در مورد اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب، آموزش و پرورش به عنوان مهمترین دستگاه مسئول در این زمینه اولین گزارش را ارائه کرد.

رئیس سابق شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ادامه داد: با توجه به اینکه طرح توسعه عفاف و حجاب به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید این شورا همواره در سالهای گذشته اجرای آن را با جدیت پیگیری می کرد و به همین دلیل نیز از دستگاهها و نهادهای مسئول خواست تا در این زمینه گزارش عملکرد خود را ارائه کنند و در جریان اقدامات اجرایی تحقق عملی این مصوبه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای شورای فرهنگی زنان بر اجرای مصوبه طرح عفاف و حجاب تاکید دارند، اجرای آن نیازمند آیین نامه و ضوابط اجرایی است تا در این زمینه از برخورد سلیقه ای جلوگیری و برخورد صحیح و موثری انجام شود.

نوبخت تصریح کرد: شورا از آموزش و پرورش توقع دارد که مواجهه جدی، اصولی و زیربنایی در طرح توسعه عفاف و حجاب انجام شود و راهکاری موثر و عملی برای توسعه عفاف و حجاب بکار گرفته شود.

مدیران بر اساس رعایت حجاب از سوی کارمندان خود ارزیابی می شوند

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی بر اساس رعایت طرح عفاف و حجاب تنها مختص وزارت آموزش و پرورش نیست و باید تمامی دستگاهها در این زمینه فعال شوند ادامه داد: شورای فرهنگی - اجتماعی زنان درخواست کرده در ضوابط ارزشیابی عملکرد مدیران، نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و نیز مدیریت مفهمومی- فرهنگی این امر در سیستم آنها ملاحظه شود.

عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان گفت: اغلب اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان بارها بر پرهیز از برخوردهای احساسی و مقطعی در فضاهای انتظامی با موضوع عفاف و حجاب تاکید کرده اند و تاکید آنها بر مواجهه جدی با موضوع و تدوین دستورالعملهای موثر و مستمر با رویکرد فرهنگی است.