دانشگاه تک جنسيتي در علوم پزشکي متقاضي ندارد

شفاف: مديرکل اعتباربخشي و ارزشيابي وزارت بهداشت تاکيد کرد: وزارت بهداشت تاکنون هيچ درخواستي درباره تاسيس دانشگاه تک جنسيتي در حوزه علوم پزشکي دريافت نکرده است.

مهر: دکتر سيد امير محسن ضيايي افزود: درخواست ايجاد دانشگاه بايد به شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي وزارت بهداشت ارسال شود که تاکنون هيچ درخواستي مبني بر ايجاد دانشگاه تک جنسيتي در حوزه علوم پزشکي ارائه نشده است.

وي يادآور شد: وزارت بهداشت نيز برنامه اي براي ايجاد دانشگاه تک جنسيتي در حوزه علوم پزشکي ندارد.

پيش از اين غلامعلي نادري مدير کل دفتر آموزشهاي آزاد و غيرانتفاعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از راه اندازي دو دانشگاه تک جنسيتي دخترانه با نامهاي "رفاه" و "ابرار" در تهران خبر داده بود و يادآور شده بود: پنج درخواست موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ديگر نيز در دست بررسي است.