زنان از جنبش مشروطه تا جنبش سبز: ویدئو گزارش سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان

زنان از جنبش مشروطه تا جنبش سبز

ویدئو گزارشی از سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی ببینید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a

این گزارش در دو بخش تنظیم شده است:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/Z5Xj25sQM0A

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/1/Vhvo_43VPHM

گزارش و بیانیه سومین نشست همگرایی جنبش زنان را می توانید در زیر مشاهده کنید:

بیانیه «همگرایی سبز جنبش زنان» به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت

سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت به روایت تصویر: از آسیب شناسی مشروطه تا اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی