آیا خواسته های کمپین به نفع زنان کارگر است؟

همزمان با فرا رسیدن روز کارگر تعدادی از اعضاء فعال کمپین یک میلیون امضا با تعدادی از زنان کارگر عضو کمپین به بحث و گفتگو نشستند. این گفتگو پیرامون کمپین یک میلیون امضا و خواسته های زنان کارگر انجام گرفت.

اعضای حاضر در این گفتگو: اکرم - شاغل در بخش خدماتی 58 ساله / راحله - شاغل در بخش کارگری / فرخنده - فعال امور زنان و کودکان 45 ساله / شهلا انتصاری - فعال اجتماعی ،فعال امور زنان و کارگری 48 ساله / منصوره - کارگر خیاط 35 ساله / مریم زندی - بازنشسته گروه صنعتی کفش ملی و فعال زنان 47 ساله / رضوان مقدم - فعال امور زنان 50 ساله / خدیجه مقدم - فعال امورزنان وتعاونی های زنان 56 ساله / فرزانه - کارگر خیاط 30 ساله / وجیهه - تعاونگر 48 ساله / زهره - خیاط ماهر47 ساله .

در آغاز جلسه هریک از حاضران از نحوه آشنایی شان با کمپین سخن گفتند: اکرم ازدوستانش درمورد فعالیت های زنان شنیده و فرم درخواست تغییر قوانین را امضا کرده است. راحله از طریق دوستانش در جریان قرارگرفته، سپس فرم را امضا کرده و اکنون از اعضای فعال در جمع اوری امضاست. فرخنده تا حدودی در جریان کمپین قرارگرفته است اما هنوز فرم آن را امضا نکرده است و بیشتر تمایل دارد در جلسات کمپین شرکت کند. منصوره با شرکت در کارگاه های آموزشی کمپین با این حرکت آشنا شده و اکنون امضا جمع می کند. مریم طریق فعالان زنان و دوستانش در جریان فعالیت کمپین قرار گرفته است اکنون هم در حوزه حقوق زنان فعالیت می کند. زهره از طریق یکی از دوستانش با کمپین آشنا شده و بیانیه کمپین را امضا کرده است. فرزانهاز طریق مدیر خیاطخانه اش آشنا شده و بیانیه را نیز امضا کرده است.

گفتگو ی جمعی حاضران با طرح سئوالی از سوی یکی از افراد فعال در کمپین آغاز شد و ادامه یافت:

 رضوان: آیا طرح کمپین، خواسته های زنان کارگر را در بر دارد؟

 اکرم: به نظر من خواسته های زن کارگر با سایر زنان مشترک است.بحث نابرابری حقوقی بحث تمام زنان صرفنظر از جایگاهشان است. مثلا در موادی مثل ارث، دیه یا چند همسری فرقی میان زن کارگر با سایر زنان وجود ندارد.او هم مثل سایرین در معرض همین نابرابریست.

 راحله: فرقی نمی کند زن، زن است. همه زنان از تغییر قوانین منتفع می شوند. شاید بشود گفت زن کارگر تضادهای بیشتری را می بیند و ازتغییر قوانین بیشتر نفع می برد. اما در مواقعی می بینیم که یا آگاهی به نسبت کمتری دارند و یا بسیاری از نابرابری ها را ناشی از قوانین نابرابر نمی دانند.

 فرخنده: من هم تفاوت چندانی در خواسته ها نمی بینم ،بسیاری از زنان خواسته های مشترکی دارند.اما قانون در مورد آن ها نارسایی دارد. من به واسطه فعالیت های خودم در کانون اصلاح و تربیت با دختران و زنان بسیاری برخورد داشته ام و دیده ام که بسیاری از زنان به واسطه خشونتی که بعضی مردان در خانه دارند اختیار کردن همسر دیگری برای مرد را خلاصی از دست او می دانند، می بینید، نا آگاهی یا خلا قانونی گاهی توسط خود زنان نیز درونی می شود و برای آن توجیهاتی می آورند. من چند وقت پیش مددجویی داشتم که پانزده سالش بود و سال دوم راهنمایی بود. او برای بار دوم بود که به کانون اصلاح و تربیت آمده بود، وقتی با او صحبت می کردم و از او پرسیدم حالا که پدرت تو را اذیت می کند چرا با مادرت زندگی نمی کنی ؟ گفت: زندگی یعنی زندان." ن" یعنی نداری،" د" یعنی دربه دری ، "گ "یعنی گدایی و "ی"