تکليف مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده در نيمه اول مهرماه روشن مي شود

باشگاه خبرنگاران: عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: کميسيون قضايي با بررسي نظرات کارشناسي در خصوص مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده، تکليف اين مواد را در نيمه اول مهرماه روشن مي کند.

موسي قرباني نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به ارائه نظرات کارشناسي در خصوص مواد استرداد شده لايحه حمايت از خانواده به کميسيون قضايي گفت: در جلسه کميسيون قضايي کارشناسان و متخصصان حقوقي نظرات خود را در خصوص مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده ارائه کردند.

وي تصريح کرد: کميسيون قضايي با بررسي نظرات کارشناسي و در نظرگرفتن جوانب امر تکليف مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده را در نيمه اول مهرماه روشن خواهد کرد.

نماينده قائنات افزود: با توجه به جوي که در کميسيون قضايي حاکم است امکان حذف ماده 24 لايحه حمايت از خانواده وجود دارد.