گزارشی از جلسه «گروه هماندیشی زنان» در تهران

سارا مقدم - 19 اردیبهشت 1387

"گروه هم انديشي زنان، از دل نهادهاي مدني زنان بيرون آمد و فراتر از گرايش هاي سياسي افراد عمل کرد. هم انديشي خواسته هاي زنان را از محيط هاي سربسته به عرصه عمومي وارد کرد و فعاليتهاي زنان را نحن عنوان "جنبش زنان" معرفي کرد." اين سخنان در جلسه گروه هم انديشي زنان گفته شد که پس از مدتها وقفه در تشکيل جلسات عمومي، روز چهارشنبه 18 ارديبهشت با حضور جمعي از فعالان جنبش زنان برگزار شد.

در اين جلسه رضوان مقدم با طرح اين سوال که ضرورت تشکيل شدن گروهي به نام هم انديشي چه بود؟ و آيا اين نياز، همچنان باقي است؟ و اگر آري چرا عده اي بر اين باورند که عمر هم انديشي زنان به سر آمده است، به تاريخچه تشکيل شدن آن پس از اهداي جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي اشاره کرد و گفت : بعد از تشکيل شدن گروه هم انديشي زنان، (که گروهي متشکل از افراد و نمايندگان گروه هاي مختلف زنان بود)، خواسته هاي زنان از فضاهاي محدود و بسته، به عرصه هاي عمومي تري کشيده شد.

اصلي ترين دستاورد هم انديشي، مطرح شدن نام جنبش زنان بود و همصدايي زنان تحت اين نام. وي سپس به برنامه هايي که با هماهنگي گروه هم انديشي زنان به اجرا در آمده بود اشاره کرد و از تجمع هاي مسالمت آميز زنان در خرداد 84 مقابل نهاد رياست جمهوري، تجمع بزرگ 22 خرداد در مقابل دانشگاه تهران، گرد همايي بر عليه فقر و خشونت در مهر 85، تجمع بزرگ 8 مارس در پارک دانشجو، تجمع 22 خرداد 85 در ميدان هفت تير که منجر به دستگيري 70 نفر از فعالان جنبش زنان شد، و همچنين همراهي زنان در 13 اسفند 85 که منجر به دستگيري 33 نفر از آنها شد و برگزاري بزرگداشت 8 مارس در ميدان بهارستان، نام برد.

وي سخنانش را با طرح سوالي ديگر به پايان برد که: ما بر اين باوريم که جنبش زنان از دل نهادهاي مدني سربرآورده است. اما اينک که نهادهاي مدني، در شرايط کنوني مجبور به مدارا براي عبور از بحران هستند، وظيفه ما فعالان زن چيست؟

دکتر نيره توکلي نيز با اشاره به اين که هم انديشي فراز و فرودهاي بسياري را طي کرده است ولي مدتها از آن صدايي شنيده نشد، به ضرورت هماوايي زنان در جلسات هم انديشي و تبادل نظرها و انتقال مسائل و ديدگاه ها اشاره کرد.

دکتر ناهيد توسلي نيز بر گسترده بودن جنبش زنان در لايه هاي مختلف اجتماعي تاکيد کرد و گفت: جنبش زنان يک لايه ندارد و از گروه ها و افراد گوناگوني تشکيل شده. همه ما فمينيستيم . نه به اين معني که دنبال حقوقي بيشتر از مردانيم بلکه به اين معني که به دنبال حقوقي برابر؛ حقوق بشريم.

فريده ماشيني جنبش زنان را زنده ترين جنبش اجتماعي ايران خواند و گفت: البته داشتن گروه هم انديشي مهم است ولي به نظر من مهمتر از آن اين است که تنوع و تکثر را بپذيريم. هيچ کس حق مصادره جنبش زنان را ندارد و هر کسي در هر جايگاه خودش قدم بر مي دارد. بايد گوناگوني را بپذيريم.اگر تماميت خواهي را متهم مي کنيم، بايد خودمان مواظب باشيم که به دامش نيفتيم.

فاطمه فرهنگخواه نيز نقش نهادهاي مدني را در جنبش زنان بسيار زياد دانست و گفت: بايد با تقويت نهادهاي مدني زنان، به تقويت جنبش زنان بپردازيم.

در ادامه اين جلسه، بسياري از حاضران – که برخي از ايشان براي نخستين بار به جمع هم انديشي آمده بودند- به ايراد سخناني پرداختند.

همچنين آسيه اميني با تقدير از فريده غيرت وکيل داوطلبي که وکالت چند تن از فعالان جنبش زنان