دیدار و دلجویی مادران صلح ایران از خانم مهری ودادیان

سایت مادران صلح: دخترش تازه حمامش کرده و سر و رویش را آراسته بود که ما رسیدیم . زیباتر از همه مادرانی بود که در فیلم ها یش دیده بودیم ونقش شان را بازی کرده بود …آرام و با وقار نشسته بود و به ما لبخند می زد . دخترش مثل پروانه دورش می گشت . و برایمان از رنجها و مصائب زندگی خانوادگی مادرش می گفت . مهری ودادیان زنی که شجاعانه و سر افرازانه در نبود شوهر،سه کودک خرد سالش را زیر پر و بال خویش گرفت و جسم و روح شان را خوب و نیکو تربیت کرد وبه ثمر رساند و تحویل جامعه داد.

هم او که با زیگری هنرمند بود و د ردورانی که بازیگری وزنان بازیگر،ارج و قرب چندانی نداشتند ،با پاکدامنی و علو طبع ،بر حرفه خویش پای فشرد وبه عنوان زن ،هنرمند و بازیگر متعهد به اخلاق ،بستر ساز اشتغال سایر زنان هنرمند در این رشته شد. در خانه کوچک و سر شار از عشق و مهربانی خانم ودادیان ساعتی نشستیم و از هر دری گپی زدیم .و عکسی به یادگار گرفتیم و وعده دیدار مجدد را دادیم و با آرزوی سلامتی برای ایشان و خانواده محترمشان، خدا حافظی کردیم ..در راه بازگشت .با یکدیگر صحبت می کردیم و وبی اختیار دیدیم همه مان یک آرزو داریم ..بچه هایمان سلامت و سر پا باشند .واحساس می کردیم خانم ودادیان و دیگر هنرمندان ایرانی که جان وجوانی شان را به جان وطن شان افزوده اند برای همیشه در قلب و روح و حافظه ایرانیان زنده و زیبا و با نشاط حضور خواهند داشت…