45درصد دانشجویان دختر دچار بحران هویت اجتماعی هستند

خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی آموزشی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: نتایج پژوهش انجام شده در خوابگاههای دانشجویی دختران تهران توسط این مرکز نشان می دهد 45 درصد آنها دچار بحران هویت اجتماعی، 68 درصد دچار احساس ناامنی و عدم امنیت و 57 درصد دچار بیگانگی اجتماعی هستند.

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: نتایج این تحقیق بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در بین 13 درصد دانشجویان در حد کم، 4/66 درصد متوسط و 1/19 درصد زیاد است.

وی اظهار داشت: بحران هویت فرهنگی در 5/28 درصد دانشجویان این تحقیق، ترس از آینده در 55 درصد آنها، احساس غربت در 57 درصد، گرایش به انحرافات در 43 درصد و مسائل و مشکلات اجتماعی در 51 درصد وجود دارد.

معاون پژوهشی مرکز امور زنان و خانواده تصریح کرد: نتایج تحلیل رابطه هر یک از مؤلفه ها ی فوق با مسایل فرهنگی دانشجویان، وجود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد. با کاهش انسجام اجتماعی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه، مسایل و مشکلات فرهنگی افزایش می یابد و با افزایش میزان انسجام اجتماعی مسایل و مشکلاتشان کمتر می شود.

سجادی ادامه داد: هدف اساسی این پژوهش، بررسی انواع مسائل فرهنگی است که دانشجویان دختر در فضاهای خوابگاهی با آن مواجه هستند.

وی تاکید کرد: در این میان، شناسایی مسائل و مشکلات فرهنگی دانشجویان دختر و ارائه راهکارهای اساسی برای برنامه ریزی مطلوب فرهنگی می تواند نقش بسیار مهمی در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری مناسب و مطلوب آنان داشته تا با کاهش مسائل و مشکلات، بتوانند روند تحصیل و زندگی را در مسیر رشد و پیشرفت بیشتر طی کنند.