سایت مدرسه فمینیستی فیلتر شد

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی روز اول مهرماه فیلتر شد.

این هفدهمین بار که سایت مدرسه فمینیستی فیلتر می شود. این سایت به تازگی در روز 18 شهریورماه فیلتر شده بود و با آدرس جدید به کار خود ادامه داده بود که مجددا پس از دو هفته برای هفدهمین بار فیلتر شد.