ماراتن زنان علیه لایحه ضد خانواده

ویدئو گزارش «ماراتن زنان علیه لایحه ضدخانواده» نظرات برخی از زنان از طیف های گوناگون از جمله سیمین بهبهانی، مریم بهروزی، مینو مرتاضی لنگرودی، توران ولی مراد، ژیلا شریعت پناهی، فریده غیرت، اعظم نوری، فائزه هاشمی، شهیندخت مولاوردی و... در مورد چندهمسری و صیغه در لایحه حمایت از خانواده است.

این ویئو گزارش را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی ببینید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/u/0/qnXqrOxzLSg