زنان، فقر و اقتصاد (به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر)

برگردان: روح انگیز پورناصح - 25 مهر 1389

مدرسه فمینیستی: زنان بخش اعظم بار فقر جهان را به دوش می کشند. آمارها نشان می دهد که زنان بیش تر از مردان در معرض فقر و گرسنگی قرار دارند، زیرا با تبعیض نظام مند در عرصه آموزش، مراقبت های بهداشتی، اشتغال و کنترل دارایی هایشان مواجه هستند. مفهوم فقر برای زنان گسترده است، فقر بسیاری از آن ها را در شرایط فاقد حقوق اساسی از قبیل دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت عمومی، مراقبت-های پزشکی و اشتغال مناسب قرار می دهد. از دیگر پیامدهای فقر، فقدان حفاظی محکم در برابر خشونت و هم چنین نداشتن نقش در تصمیم گیریهاست.

مطابق با بعضی برآوردها 70% از فقرای جهان زن هستند و اغلب در ازای کار برابر با مردان دستمزد پایین تری نسبت به آن ها، میانگین 17% اختلاف دستمزد در سال 2008، دریافت می کنند. زنان متقاضی دریافت اعتبار برای تجارت یا خوداشتغالی به طور مداوم با تبعیض مواجه هستند و اغلب در کارهایی با حقوق اندک، ناسالم و ناامن متمرکز شده¬اند. از هر ده زن کارگر، هشت نفرشان در شغل های آسیب پذیر مناطق جنوبی صحرای آفریقا و آسیای جنوبی هستند که تغییرات اقتصاد جهانی خسارات عظیمی در زندگی آن ها به بار می آورد.

بحران مالی جاری به طور مشخص زنان را با شدت بیش تری تحت تاثیر قرار می دهد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شغل های زنان شاغل در کارخانه هایی که کالاهای صادراتی تولید می کنند یا در کشورهایی که کارگران زن مهاجر بدنه¬ی اصلی صنایع خدماتی را تشکیل می دهند، بزرگ ترین آسیب را می بینند. سازمان جهانی کار تخمین می زند که رکود اقتصادی منجر به پیوستن 22 میلیون زن بیکار دیگر به خیل بیکاران در سال 2009 خواهد شد و این به مخاطره انداختن دستاوردهایی است که در چند دهه¬ی اخیر در راستای توانمندسازی زنان به دست آمده است.

هر چند در بسیاری از کشورها این تاثیرات فراتر از، از دست دادن شغل های رسمی است. چنان که اکثریت زنان به کار در بخش های غیررسمی روی می آورند ـ مانند خدمتکاران در شهرهاـ و در آمار بیکاران رسمی نشان داده نمی شوند. سیاست ها و نهادهای اقتصادی اغلب هنوز هم تفاوت های جنسیتی را از سیستم های بودجه و مالیات گرفته تا نظام های تجاری در نظر نمی گیرند. زنان با حداقل کرسی ها در پشت میزهایی که تصمیمات اقتصادی گرفته می شود، فرصت های محدودی در تاثیرگذاری بر سیاست دارند.

رویکرد یونیفم در امنیت اقتصادی زنان

پیشبرد حقوق و تامین امنیت اقتصادی زنان همواره در مرکز اولویت های یونیفم است. یونیفم از زنان در تغییر دادن شرایط در هر دو گستره ی اقتصادی حمایت می کند، از تقویت مشارکت زنان در سیاست گذاری اقتصادی گرفته تا تلاش برای فراهم کردن مهارت¬های عملی مورد نیاز در معیشت پایدار و مطمئن برای زنان و تشکل های آن ها.

برای مثال در بیش از 40 کشور، یونیفم از ابتکار عمل در سطح محلی و ملی برای گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در مراحل تنظیم بودجه حمایت می کند و برای اطمینان از پرداختن به اولویت های زنان در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی به جمع آوری و استفاده از داده های جداسازی جنسیتی در شکل گیری سیاست عمومی می پردازد.

از دیگر فعالیت های یونیفم تقویت حقوق زنان در مالکیت زمین و توارث، افزایش دسترسی آن ها به کار مناسب و معتبر و توانمندسازی زنان کارگر مهاجر در حد کارگران بومی می باشد.


منبع:
 سایت (United Nations