نسرین ستوده: یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای خشک

ویدئو گزارش «نسرین ستوده: یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای خشک»، مصاحبه با برخی از اعضای خانواده نسرین ستوده است در مورد وضعیت نگران کننده وی پس از اعتصاب غذای خشک.

این ویدئو گزارش را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی می توانید مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/u/0/R6k8tJqrCb0