وقتی تجاوز عادی می شود و صداهای محکوم کننده وجود ندارد