احضار جلوه جواهری به دادگاه انقلاب

مدرسه فمینیستی: جلوه جواهری، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء، به دادگاه انقلاب احضار شد.

جلوه جواهری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص همکاری با سایت «تغییر برای برابری» در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی که به همراه مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و با اتهامی مشابه نزدیک به یک ماه در زندان اوین به سر برده بود، سرانجام با وثیقه 5 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

برگه احضاریه جلوه جواهری، به نام شعبه 13 دادگاه انقلاب است، و تاریخ تشکیل دادگاه وی، روز 12/5/87 مقرر شده است. چندی پیش، مریم حسین خواه نیز برای تاریخ 28/3/87 به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شده بود.