نابرابری و سلامت / شیرین احمدنیا

سایت انسان شناسی و فرهنگ:

نابرابری و سلامت

"The Spirit level, Why more equal societies almost always do better"
by Richard Wilkinson and Kate Pickett

این کتاب که برای اولین بار توسط انتشارات آلن لین و پنگوئن در سال 2009 میلادی منتشر شده است، تالیف

دو استاد و نویسنده ی برجسته ی انگلیسی یعنی ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت است. ریچارد ویلکینسون که محقق سرشناس حوزه ی مطالعات بین المللی در زمینه ی نابرابری و تعیین کنندگان اجتماعی سلامت است آثارش به بیش از 10 زبان دنیا ترجمه شده است. او دانش آموخته ی تاریخ اقتصاد در دانشگاه اقتصادی لندن و استاد دانشگاه پزشکی ناتینگهام و استاد افتخاری کالج دانشگاهی لندن است. کیت پیکت، دانش آموخته ی انسان شناسی جسمانی و علوم تغذیه در دانشگاه های کمبریج، برکلی و استاد دانشگاه یورک و دانشگاه شیکاگو است.

این کتاب مبتنی بر حدود سی سال تحقیق ایندو محقق است. به یکی از اساسی ترین مفاهیم در تاریخ مطالعات اقتصادی- اجتماعی یعنی به "نابرابری" و تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی افراد در جوامع می پردازد. این اثر نشان می دهد که نابرابری، چگونه هم بر زندگی افراد در سطوح درآمدی بالا و هم بر زندگی افراد واقع در طبقات پایین، پیامد ها و تاثیرات منفی بر جای می گذارد.

اطلاعات حاصل از تعداد کثیری از تحقیقات متاخر در زمینه ی توزیع درآمد در جوامع و نیز داده های مربوط به مسائل اجتماعی و بهداشتی در جوامع امروز، مولفین این کتاب را قادر ساخته تا تحلیل ها و نتایجی را ارائه دهند که تاکنون در عرصه ی مطالعات حوزه ی نابرابری های اقتصادی اجتماعی بی سابقه بوده است. این کتاب فراتر از اثری جدید در زمینه ی مولفه ها یا تعیین کنندگان اجتماعی سلامت است. این کتاب را می توان اثری در میان ادبیات میان- رشته ای به حساب آورد که مباحث رشته ی جامعه شناسی را در کنار اقتصاد، پزشکی، بهداشت، جمعیت شناسی، پزشکی اجتماعی و سیاست قرار می دهد. تاثیر پدیده ی نابرابری و شدت و ضعف آن را بر مسائلی مانند امید به زندگی افراد، گسترش سوء مصرف مواد، گسترش چاقی و بیماری های مرتبط، گسترش رفتارهای نابهنجار و جرائم، افت تحصیلی، افزایش خشونت، و انواع محرومیت ها و نارضایتی ها و ناخرسندی ها با ارجاع به آمار عینی و نتایج تحقیقات در سطح کشورهای غربی و جهان مورد بررسی قرار می دهد. با ارجاع به آمار های موجود در مورد کشورهای با میزان بالای نابرابری مانند ایالات متحده و کشورهایی با سطوح کمتر نابرابری مانند نروژ و سوئد، و با استفاده از شیوه های تحلیل آماری و یافته های عینی نشان داده می شود که چگونه متغیرهای اجتماعی مانند "اعتماد" در شرایط حاکمیت سطوح متفاوت بی عدالتی و یا نابرابری در درآمد ها، به شکلی متفاوت بر مشکلات و معضلات اجتماعی نظیر افزایش جرائم و مجرمین یا افزایش امید به زندگی افراد یا کاهش بیماری های روانی تاثیر گذار هستند. این کتاب چشم اندازی نوین بر مطالعه ی شیوه های بهبود اداره ی جامعه می گشاید. مطالعه ی آن به اقشار دانشگاهی، مسئولین و سیاستگزاران جامعه، محققین و پژوهشگران حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و بهداشت توصیه می شود. و انتشار آن از نقطه نظر کمبود ادبیات میان رشته ای به ویژه در حوزه ی جامعه شناسی پزشکی و اقتصاد بهداشت می تواند پاسخگوی نیاز امروز دانشگاهیان و محققین این رشته ها باشد.

اطلاعات و داده ه