20 آدرس مدرسه / 20 بار فیلتر (به قول بعضی ها: تو خودت نمره بیستی / تو مثل هیج کسی نیستی!)

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی امروز 22 آذرماه 1389 مجددا فیلتر شد.

این بیستمین بار است که سایت مدرسه فمینیستی از ابتدای راه اندازی تاکنون فیلتر می شود. از آخرین فیلترینگ سایت دقیقا یک ماه می گذرد.

آخرین فیلترینگ سایت مدرسه فمینیستی روز 22 آبان ماه اتفاق افتاد که پس از آن با آدرس جدیدی شروع به کار کرد، اما امروز مجددا آخرین آدرس سایت مدرسه فمینیستی نیز فیلتر شد.