مزاياي و حقوق زناني كه از آيين‌نامه دوركاري استفاده كنند كسر نمي‌شود

ایسنا : رييس مركز امور زنان و خانواده‌ رياست جمهوري با تاكيد بر اين كه مزايا و حقوق كساني كه از آيين‌نامه «دور كاري» استفاده مي‌كنند، كسر نخواهد شد، به زنان شاغل توصيه كرد تا از فرصت به وجود آمده استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مريم مجتهدزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه بر اساس طرح دور كاري دولت به جاي خريد وقت، خريد خدمت مي‌كند، يادآور شد: از اين طريق مي‌توان ميان اشتغال زنان و امنيت خانواده‌ ارتباط برقرار كرد.

وي با اشاره به پيشنهاد مركز امور زنان در زمينه اجراي طرح دور كاري به هيات دولت، تصريح كرد: بر اساس پيشنهاد مركز، زنان داراي فرزند به ويژه‌ افراد داراي فرزند معلول و نيز زناني كه داراي همسر بيمار هستند، در اولويت استفاده از آيين‌نامه دور كاري قرار مي‌گيرند.

رييس مركز امور زنان و خانواده‌ در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تعيين تكليف طرح كاهش ساعت كاري زنان شاغل، اظهار كرد: با اجراي آيين‌نامه دوركاري، مشكلات ناشي از اشتغال زنان برطرف خواهد شد.

وي در ادامه تصويب طرح دوركاري را يكي از موفقيت‌هاي دولت دهم برشمرد و اضافه كرد: معاونت نيروي انساني و سرمايه‌ انساني رييس جمهور، مشغول بررسي پيشنهادات مركز امور زنان درباره آيين‌نامه دوركاري است.