گزارش سالانۀ کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد

کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به ریاست شیرین عبادی، حقوقدان و برندۀ جایزۀ نوبل صلح، امروز با انتشار گزارش سالانه اش وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را در یک سال اخیر مورد انتقاد قرار داد. در این گزارش اعمال فشار بر فعالان سیاسی و محکومیت آنان به زندان به دلیل انتقاد از حکومت محمود احمدی نژاد و نیز آزار و پی گرد دانشجویان، زنان برابری خواه و فعالان کارگری مورد سرزنش قرار گرفته و نسبت به افزایش شمار اعدام ها به ویژه اعدام کودکان ابراز نگرانی بسیار شده است.

در این گزارش، کانون مدافعان حقوق بشر، ضمن ابراز اعتراض خود به نقض دائم حقوق اساسی افراد در ایران، تصریح کرده است که این امر شکاف میان مردم و حکومت را تعمیق می کند. در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته مخالفان و منتقدان قدرت از گرایش های گوناگون هدف انواع فشارها، محرومیت ها و محکومیت ها قرار گرفته اند و قریب ٦۰ تن نیز به مجازات های تحقیرآمیز زندان و شلاق محکوم شده اند. گزارش می افزاید : در این مدت ١٧ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و ٨ سایت اینترنتی توقیف و ٣٢ روزنامه نگار و نویسنده به مجازات های زندان، شلاق و جریمۀ نقدی محکوم شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش سالانه اش تصریح کرده است : با روی کار آمدن حکومت رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد آزادی بیان و اطلاع رسانی در ایران رو به سقوط نهاده و سانسور و فشارهای غیرمستقیم به بالاترین حد خود رسیده اند. بر پایۀ این گزارش، شمار بالائی از اعضاء جامعۀ بهائی از حق کار، آموزش عالی و فعالیت های اجتماعی محروم شده اند.

در پی دستگیری شش تن از اعضاء جامعۀ بهائی در روزهای اخیر، دولت کانادا نیز اعتراض خود را به وخامت مداوم وضعیت حقوق افراد در ایران اعلام کرد، هر چند جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی این دستگیری ها را تأئید نکرده است. گزارش سالانۀ کانون مدافعان حقوق بشر محدودیت ها در دانشگاه ها و همچنین دستگیری، محکومیت و محروم کردن افراد از حقوق اساسی شان را مورد انتقاد قرار داده است.

گزارش تصریح می کند که دادگاههای انقلاب اسلامی از ٤٥ دانشجو بازجوئی، ١۰۸ نفر را دستگیر، ٥ نفر را دادگاهی و ١٥ تن دیگر را به مجازات های زندان و شلاق محکوم کرده اند. در مورد فعالان زن، گزارش کانون مدافعان حقوق بشر می نویسد : ٤١ تن از زنان برابری خواه ایران دستگیر و ٩ تن از آنان به مجازات ها زندان، شلاق و جریمۀ نقدی محکوم شده اند. در آخر، کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرده است : حکومت ایران برای کارگران حق تظاهرات و اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد و هر جنبشی را بعنوان اقدام علیه امنیت ملی هدف سرکوب قرار می دهد. از همین رو، به گفتۀ این گزارش، ٣١ کارگر دستگیر و ٣١ کارگر دیگر محکوم به زندان شده اند. ٧٨٩ نفر اخراج شده اند و ٨١٥٣ تن دیگر نیز به موقع دستمزد خود را دریافت نکرده اند.