جمعی از خانواده‌های زندانیان: اعلام روزه سیاسی برای همبستگی با زندانیان اعتصاب کننده

جرس: جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه‌ای، اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با زندانیان معترض روزه‌دار و اعتصاب کننده، روز یکشنبه آینده را روزه‌دار خواهند بود.

به گزارش کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی که به دیدار خانواده نوری‌زاد آمده بودند، از تصمیم روزه سیاسی در اعلام هم بستگی با زندانیان سیاسی معترض به تضییع حقوق اولیه‌شان خبر دادند.

خانواده‌های زندانیان با صدور بیانیه ای، اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با زندانیان معترض روزه دار و اعتصاب کننده، روز یکشنبه آینده را روزه دار خواهند بود.