توران ولی مراد: مهریه باید پایین بیاید ولی لازم نیست زنان را به پای آن قربانی کرد

شبکه ایران زنان: به تقاضای روزنامه ملت ما مبنی بر ارسال یادداشت برای روزنامه، یادداشت زیر نوشته و ارسال شد که روزنامه با حذف هایی از طرف خود بخش هایی از یادداشت را مورد استفاده قرار داد.

البته برای حذف بعضی از بخش های یادداشت در روزنامه می توان این توجیه را داشت که فضای روزنامه محدود است و محدودیت باعث حذف می شود. بدیهی است برای حذف بخش هایی از یک نوشته خود نگارنده است. نکته دیگر این که در روزنامه فضا محدود است ولی در سایت اینترنتی این محدودیت برداشته می شود و فضا برای جبران باز است که می شد آن جا بخش های حذف شده را به نوشته افزود.

به هر حال از این جهت که نوشته در کل آن و بدون حذف، مطلب و مقصود را می رساند، یادداشت اولیه ارسالی برای روزنامه، بدون حذف این جا آورده می شود.

یادداشتی از: توران (فرشته) ولی مراد

یک پسر جوان که تازه وارد کار و زندگی شده از کجا باید بیاورد که یک تعهد سنگین مالی بدهد؟ پولی را که ندارد چه طور تعهد دهد که اگر خواستند و نداشت بدهد کارش بکشد به دادسرا و زندان؟ این نه معقول است و نه منصفانه. این اولین فکری است که از مهریه بالا به ذهن می آید. پسرها چه طور قدم اول ازدواج را بردارند وقتی می دانند باید با غولی به اسم مهریه دست و پنجه نرم کنند. کاش می شد در این هماورد امیدوار بود که شاید بشود غول را به زمین زد، که این گونه هم نیست. پسرها می دانند که این غول هم چنان سر پا ایستاده، ایستاده تا پسر را و عشق و ازدواج و دل او را به زمین بزند.

تا حرف بالارفتن مهریه ها می شود انگشت اتهام به سوی دختر است و خانواده دختر. حرف غلطی هم نیست. این دخترها و خانواده های آن ها هستند که مهریه را بالا می برند. این پاسخ مثل پاسخ به یک معادله با یک مجهول است. آیا مهریه بالا کار درستی است؟ همه می گویند نه، البته شاید فکر شود جز خانواده دختر. این طور هم نیست و خانواده دختر هم از این امر ناراضی است، ولی چاره چیست؟

چاره برای چه، چیست؟ کافی است توجه کنیم که در جامعه ما مهریه چیست و چه وظایف سنگینی به عهده دارد تا دیگر به بالا رفتن آن مثل یک جواب به یک معادله با یک مجهول نگاه نکنیم. مهریه برای چه بالا رفته و می رود؟ جدای از این که این تفکرات صحیح است یا غلط، ببینیم چه فکرهایی پس زمینه مهریه های بالاست:

 مهریه ها به خاطر چشم و هم چشمی بالا می رود. دخترها و خانواده های دخترها برای این که چیزی از دخترهای فامیل و دوست و آشنا و ... کم نیاورده باشند مهریه ها را بالا می برند.

 مهریه بالا کلاس دختر را بالا می برد.

 دختری که مهریه اش پایین است پیش شوهر و خانواده شوهر کوچک می شود. به این معنی که دخترهایی که مهریه هایشان پایین بوده و برای مردانشان خرج نتراشیده اند، مردانشان هم قدر آن ها را ندانسته اند. دختری که مهریه اش پایین باشد در میان فامیل شوهر بی قدر می شود. می گویند مفت گیرمان آمده، پس کنار تحقیرهای کلامی و رفتاری که می کنند هزار و یک مصیبت هم سر او در می آورند. اصلا مردی که زن گرفتنش مفت باشد قدر زنش را نمی فهمد. این حرف ها به این معنی است که چون قانون و فرهنگ و عرف و تربیت و نگرش انسان ها اشکال دارد. از یک طرف ارزش ها همه مادی است و از طرف دیگر چون زن یک انسان فردودست دیده می شود پس پول را می گذاریم کنارش تا آن کمبودها و نواقص تا حدودی جبران شوند.

 مهریه اهرم کنترل مرد می شو