40 درصد اززايمان‌ها دركشور به صورت سزارين انجام مي‌شود

فارس: معاون بهداشتي وزيربهداشت گفت:40 درصد اززايمان‌ها در كشور به صورت سزارين انجام مي‌شود.

به گزارش فارس، عليرضا مصداقي‌نيا دركنگره ملي سلامت خانواده افزود: متاسفانه دركشورايران سال گذشته مرگ346 مادربه دليل عوارض زايمان ثبت شده است كه حدوداً يك مرگ مادردرهرشبانه‌روزاست كه اين اسفباراست. 90درصد ازكودكان اين مادران اولين سالروزتولد خويش را نمي‌بينند وسالانه حدود11 ميليون كودك زيرپنج سال دردنيا ازبين مي‌روند.مصداقي نيا گفت: بحث عدالت درسلامت با توجه به همخواني شاخص‌هاي سلامت دربرخي مناطق كشوربخصوص استانهاي محروم ومناطق حاشيه شهروبا درنظرگرفتن عوامل اجتماعي موثردرسلامت مصمم به تدوين برنامه جامع براي حفظ شاخص‌هاي بهبود يافته دربرخي مناطق حد نابرابري‌ها ونزديك ساختن شاخص‌هاي سلامت باروري واميد به زندگي درهمه مناطق كشورروبه‌روهستيم.وي گفت: بيش از97/3 زايمانها توسط افراد دوره‌ديده وماماها انجام مي‌شود ووضعيت نسبت به گذشته بهترشده است. بيش از40 درصد زايمان به صورت سزارين انجام‌ مي‌شود كه درروستا27 درصد ودرشهرها حدود 46 درصد است وكلا40 درصد زايمانها به صورت سزارين است.