نقش تركيب جنسيتي دانش آموزان در شاخه هاي نظري و مهارتي بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه ها / فائزه منشي، راضیه ظهره وند، فریده ماشيني

سایت پایگاه اطلاعات علمی : آموزش نوعي سرمايه گذاري براي فعاليت اجتماعي و اشتغال نيروي كار محسوب مي شود. در نظام آموزشي ايران تامين و پرورش نيروي انساني مورد نياز جامعه (اعم از زن و مرد) با هدايت دانش آموزان به رشته هاي مهارتي و نظري در دوره متوسطه صورت مي پذيرد. هدف اين پژوهش؛ تحليل تركيب جنسيتي دانشآموزان مدارس متوسطه در شاخه هاي نظري و مهارتي و نقش آن در پذيرش دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه ها است. اين پ‍‍ژوهش با تكيه بر نظريه هاي مديريت منابع انساني و با استفاده از روش تحقيق توصيفي، از طريق مراجعه به اسناد و اطلاعات موجود در سال نامه هاي آماري وزارت آموزش وپرورش در يک دوره ده ساله (برنامه هاي دوم و سوم توسعه، 1384-1375) انجام شده است.

نتايج نشان داد، در تمام سال هاي تحصيلي مورد مطالعه، نسبت دانش آموزان پسر در سال اول متوسطه بيش از دانش آموزان دختر بوده، اما در طي اين دوره ده ساله نرخ ثبت نام دختران در دوره پيش دانشگاهي همواره بيشتر از پسران بوده است. هم چنين عليرغم افزايش حضور دختران در رشته هاي مهارتي در طي اين دوره، پسران از فرصت ها و امكانات بيشتري براي ادامه تحصيل در رشته هاي مهارتي برخودار بوده اند. تنوع بيشتر رشته هاي مهارتي و وجود مدارس فني بيشتر در سطح كشور براي پسران، از جمله اين فرصت ها بوده است. دست رسي و حضور بيشتر پسران در رشته هاي مهارتي در مقابل دست رسي کمتر دختران به شاخه هاي مهارتي و حضور بيشتر آنان در رشته هاي نظري، زمينه ساز ايجاد فاصله هاي جنسيتي در دوره هاي پيش دانشگاهي و پذيرش بيشتر دختران در دانشگاه ها شده است.

این تحقیق را می توانید در لینک زیر پیدا و دانلود کنید:

نقش تركيب جنسيتي دانش آموزان در شاخه هاي نظري و مهارتي بر نرخ ورود دختران و پسران به دانشگاه ها