دوركاري زنان در شركت‌هاي خصوصي موجب ارتقاي بنيان خانواده مي‌شود

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اگر شركت‌هاي خصوصي بتوانند در جهت دوركاري زنان اقدام كرده و شرايطي ايجاد كنند تا زنان بتوانند هم به فعاليت‌هاي اداري بپردازند و هم به امور منزل و خانواده رسيدگي كنند، در جهت تحكيم بنيان خانواده فرصت‌هاي بيشتري ايجاد مي‌شود.

محمدرضا محسني‌ثاني در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه رابطه كارگر و كارفرما در شركت‌هاي خصوصي بر پايه رضايت طرفين و قانون كار استوار است، اظهار داشت: شركت‌هاي خصوصي كه براي منافع خود فعاليت مي‌كنند، از ايجاد شرايط دوركاري كارمندان استقبال خواهند كرد.

وي عنوان كرد: نوع فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصي به علت رفت‌وآمد ارباب رجوع، با دوركاري تطابق ندارد ولي اگر اين شركت‌ها بتوانند در جهت دوركاري زنان اقدام كنند تا زنان بتوانند هم كارهاي اداري را انجام دهند و هم به فعاليت‌ها و امور منزل و خانواده برسند، در جهت تحكيم بنيان خانواده فرصت‌هاي بيشتري ايجاد مي‌شود.

محسني‌ثاني با اشاره به اينكه در صورت تعيين راهكارهاي لازم، شركت‌هاي خصوصي از دوركاري استقبال خواهند كرد، بيان كرد: در اين زمينه قانوني در اختيار نداريم و بر اين اساس در خصوص دوركاري نمي‌توان به بخش خصوصي اجباري وارد كرد‌ مگر در خصوص شرايط خاص اضطراري كه ايجاد شود.

وي با بيان اينكه رابطه كارفرما و كارگر بر مبناي رضايت طرفين است، ادامه داد: اگر زمينه‌هاي گسترش دوركاري زنان در ابعاد مختلف فراهم باشد و نوع كار نيز با دوركاري تناسب داشته باشد كه بتوان آْن را در خانه انجام داد، از ابعاد مختلف به صرفه و صلاح است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پايان گفت: اگر زيرساخت‌ها براي دوركاري فراهم شود، در بحث‌هاي اقتصادي، ترافيكي، زماني، مسائل اجتماعي و فرهنگي مزاياي فراواني دارد همچنين اگر دوركاري با نوع كار تناسب داشته باشد، مفيد است.