بررسي برخي از قوانين مدون در ارتباط با خانواده ضروري است

خبرگزاري فارس: كارشناس پژوهش شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان پيرامون دو ماده 1122 و 1123 قانون مدني گفت: برخي از قوانين مدون در ارتباط با خانواده، با مشكلاتي روبه روست لذا بررسي بيشتر در مورد آنها ضروري است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، احدي يار پيرامون ماده 1122 و 1123 قانون مدني اظهار داشت: نكاح نوعي عقد است كه بايد شرايط اساسي عقود را دارا باشد؛ در ساير قراردادها، قانونگذار براي جلوگيري از ضرر طرفين و در پاره‌اي موارد زيان ديده، اختيار فسخ معامله را مي‌دهد كه اين اختيار را در زبان فقهي و حقوقي "خيار فسخ " مي‌نامند؛ همانطور كه مشخص است در مواد قانون مدني، عيوبي در زن موجباب فسخ از جانب مرد و عيوبي در مرد موجبات حق فسخ براي زن را فراهم مي‌كند.

احدي يار با اشاره به تحقيق واحد پژوهش در زمينه عيوبي كه موجب فسخ نكاح و بررسي مواد1122 و 1123 قاون مدني به روش اسنادي، كتابخانه‌اي و مصاحبه كيفي با متخصصان و پزشكان ادامه داد: اين تحقيق با اهداف بررسي دقيق روايات معصومين پيرامون عيوب فسخ نكاح، مسئله علاج و درمان عيوب و تأثير آن در فسخ نكاح به همت واحد پژوهش شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان انجام شده است.

وي در پايان با اشاره به نتايج به دست آمده از اين تحقيق گفت: از مباحث مهم عيوبي كه موجب فسخ نكاح مي‌شود، مسئله علاج و درمان عيوب و تأثير آن در فسخ نكاح است كه به اين بحث به خوبي پرداخته نشده است بسياري از بيماري‌هاي مطرح شده اگر قابل درمان باشند از محدوده عيوب موجب فسخ نكاح خارج مي‌شود در واقع در اين زمينه تأملي خاص لازم است زيرا در بسياري از موارد عيوب موجود با درمان به كل حل مي‌شود و خللي در زندگي زناشويي ايجاد نمي‌كند.