خواست زنان تعارض نداشتن شغل با وظایف خانوادگی است

خبرگزاری مهر : معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد مهمترین شرط اشتغال زنان در خارج از خانه تعارض نداشتن با وظایف خانوادگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این نظرسنجی که در رابطه با حد تعادل اشتغال زنان از تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری بر روی وبگاه مرکز آمار و اطلاعات زنان ایران قرار گرفته از میان هفت گزینه موجود، گزینه دو که حد تعادل اشتغال زنان را عدم تعارض مشاغل آنان با وظایفشان در نهاد خانواده عنوان کرده بود با 109 رای از مجموع 495 رای داده شده با کسب 22 درصد آراء نظر قالب شرکت کنندگان در این نظرسنجی را نشان می دهد.

به گفته اعظم رام پناهی، حد تعادل اشتغال زنان در این نظرسنجی در هفت گزینه تبعیت از قانون عرضه و تقاضا و تناسب با نیاز جامعه، عدم تعارض با وظایف آنان در نهاد خانواده، نبود هیچگونه محدودیت، مغایرت نداشتن با ساختار جسمی و روحی آنان، مغایر نبودن با قدر و منزلت انسانی و تعریف شده برای زنان در تعالیم اسلامی، نیاز مالی و تأمین معاش خانواده وآسیب نرساندن به اشتغال مردان مطرح و جز در یک مورد که هیچگونه محدودیتی برای اشتغال زنان در نظر نگرفته بود به شروطی مقید شده بود که از این میان معتقدان به منوط بودن حد تعادل اشتغال زنان به نیاز مالی و تامین معاش خانواده با 23 رای در اقلیت قرار داشتند.

به گفته وی، زنان نیز همچون مردان در هر شغل و به هر میزان که مایلند می توانند فعال باشند و محدودیتی ندارند. لکن بنابر 82 درصد آراء، شرکت کنندگان برای ایجاد اعتدال در اشتغال زنان شرایط خاصی قائل شده اند که به ترتیب اولویت عبارت است از: عدم تعارض با وظایف خانوادگی (22 درصد آراء)، عدم مغایرت با قدر و منزلت انسانی و تعریف شده برای زنان در تعالیم اسلامی (21 درصد آراء)، عدم مغایرت با ساختار جسمی و روحی زنان (14 درصد آراء)، تحت الشعاع قرار ندادن اشتغال مردان (14 درصد آراء)، تناسب با میزان تقاضا و نیاز جامعه به حِرَف و مهارت های زنان (6 درصد آراء) و تناسب با نیاز مالی خانواده (5 درصد آراء)

به این ترتیب از نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، شغلی برای زنان مناسب است که آنها را از وظایف خانوادگیشان دور نکند.