به مناسبت روز جهانی مامايی، به زنان «آغازگر زندگی» تبریک می گوییم

مدرسه فمینیستی: در آستانه «روز جهانی مامایی» بر آن شدیم که چند برگی از تجربه ها و مکتوبات زنان ماما را با مخاطبان مدرسه فمینیستی تقسیم کنیم. اما پیش از آن که این مکتوبات و نیز تاریخچه این روز را بررسیم، ابتدا پیام یکی از زنان مامای ایرانی، خانم «مریم ابراهیمی»، را به این مناسبت، مرور می کنیم :

«سپاس بیدار دلانی را که با روح و جانی خستگی ناپذیر... قلبی پرمهر... دستانی پرتوان... و... دیدگانی امید بخش؛ مادران دردمند را، از اوج هزار توی مهیب اضطراب، به گستره دشت آرام اطمینان و آرامش رهنمون می شوند، و آغازگر زندگی هستند، زندگی من... زندگی شما ... و نسل های آینده، پس به ازای هر تولد و به تعداد هر طپش قلب , و به شماره هر نفس... مقام ارزنده ات را ارج می نهیم.»

گرامی باد پانزدهم اردیبهشت ، روز جهانی ماما

مریم ابراهیمی

تاریخچه مختصر روز جهانی مامایی

پنجـم مـاه مـي مصـادف بـا 15 ارديبهشـت، از سـوي سازمـان بهداشت جهاني و كنفدراسيون بين المللي مامايي به نام «روز جهاني ماما» نام گذاري شده است. براي اولين بار در سال 1980 اين روز به عنوان روز جهاني ماما پيشنهاد و سپس از سال 1992 به صورت رسمي، به افکار عمومی جهان، اعلام شد.

كنفدراسيون بين المللي مامايي هم امسال بيانيه اي را خطاب به کلیه ی سازمان ها و نهادهاي بين المللي مامايي اعلام كرد و در آن از تمامي ماماها دعوت به همكاري كرد و از آن ها خواست تا بيشتر از سال های دیگر، مرگ و ميرهاي ناشي از زايمان را به افکار عمومی مردم خود، نشان دهند .

در بخشی از این بیانیه آمده است که : امسال ‎ ٥ می ٢٠١١ و مصادف با اين روز، اين كنفدراسيون از تمامي اعضاي سازمانهاي مامائي و حاميان آن ها در سراسر دنيا خواست تا در روز جهاني مامايي به خيابانها بيايند. اين كنفدراسيون از سازمانهاي ملي و سرويس هاي محلي خواست تا در انجمن هاي محلي خود ترتيب راهپيمايي پنچ كيلومتري را بدهند و بدين وسيله تعهد خود را در مواجهه با نابرابري هاي جهاني در مرگ مير نوزدان و مادران نشان دهند و بر دغدغه هاي منطقه شان، در اجرای مفاد و قوانين سرويس هاي مامايي تإكيد ورزند .

هر سال ٣٤٠٠٠٠ زن در دنيا مي ميرند و ميليونها نفر از عفونتها و ناتوانايي هاي كه به خاطر پيشگيري از مادرشدن به وجود مي آيند رنج مي برند . كنفدراسيون بين المللي مامايي همراه با نمايندگان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني و همراه با تعداد وسيعي از ديگر شركاي بين المللي متعد مي شود تا مرگ و مير و امراض ناشي از زايمان مادران را از راه دسترسي به مراقبت هاي لازم مامايي در سراسر جهان نشان دهد به خصوص در كشورهاي در حال توسعه كه ٩٠ درصد از مرگ وميرهاي ناشي از زايمان در آن ها اتفاق مي افتد . اين راهپيمايي ٥ كيلومتري در اولين مرحله اش از جاده ي منتهي به دوربان آغاز مي شود كه در اين منطقه ماماها از سراسر دنيا در كنفرانس سه سالانه ي كنفداراسيون مامايي گردهم مي آيند و به كنفدراسيون اطمينان خواهند بخشيد كه تعهدات جهاني مامايي به شعارهايش وفادار مانده است.

ماما كيست ؟

ماما وظيفه مهمي در مشاوره و آموزش بهداشت، نه تنها براي زنان بلکه براي خانواده و جامعه دارد. علاوه براين وظيفه ي اصلي ماما آموزش دوران بـارداري و آمـاده کـردن والدين براي پذيرش وظايف پدري و مادري است كه مي تواند به و